Prodia-model

De leerling leeft en ontwikkelt binnen een voortdurende wisselwerking met de schoolcontext enerzijds en de thuis- en leefcontext anderzijds. Deze drie bouwstenen van het Prodia-model beïnvloeden elkaar voortdurend. Aan de hand van het Prodia-model gaan CLB-teams op zoek naar een betere afstemming tussen wat de leerling nodig heeft en het aanbod op school, thuis, bij vrienden, in de bredere context… Deze afstemming is noodzakelijk om de leerling zijn doelen te laten bereiken, zowel op korte termijn als op lange termijn (onderwijsdoelen en kwaliteit van leven).

 

 

Het Prodia-model kadert binnen de herwerking van het Algemeen Diagnostisch Protocol. Het is een aanvulling op het theoretisch deel en dient gebruikt te worden samen met de andere denkkaders. Momenteel werken wij aan de integratie van dit model binnen de verschillende fases van het zorgcontinuüm en de toepassing binnen het HGD-traject. Omwille van het grote enthousiasme vanuit het werkveld werd beslist om het model al te lanceren. Op deze manier kunnen we de verdere concretisering en de nodige aanpassingen doen op basis van de noden binnen CLB en onderwijs. Heb je feedback of suggesties rond dit Prodia-model, neem dan contact op via info@prodiagnostiek.be.  

 

Het Prodia-model loopt in lijn met de biopsychosociale visie die aan de basis ligt van ICF-CY. Door de integratie van de ICF-componenten en wetenschappelijke inzichten in het model, voedt het mee het handelingsgericht diagnostisch traject met inbegrip van ICF-CY:

  • De CLB-medewerker start bij de intake met een brede bevraging bij de leerling, ouders, school. Het model laat haar toe om het functioneren van de leerling in een breder kader te plaatsen en af te toetsen aan de wetenschap. Het model vestigt ook de aandacht op de beïnvloedende factoren en wisselwerking tussen de verschillende componenten binnen ICF-CY.
  • Tijdens de strategiefase vertrekt het CLB-team vanuit de ICF-clustering. Hierbij hanteert het team het Prodia-model om hypothesen te formuleren die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het Prodia-model en ICF-CY ondersteunen CLB-medewerkers om de focus ruim te houden: alle bouwstenen worden onder de loep genomen en er wordt nagegaan of de externe bouwstenen thuis- en leefcontext en schoolcontext een positieve dan wel een negatieve invloed (ondersteunend of belemmerd) hebben op het functioneren van de leerling. Wat op het eerste zicht geen invloed lijkt te hebben, kan toch een belangrijke factor zijn.
  • Binnen de onderzoeksfase biedt het model een transfer tussen onderzoeksvragen en de wijze waarop deze onderzocht kunnen worden. Aan de hand van het Prodia-model bepalen CLB-medewerkers wie best te betrekken en welke onderzoeksmethodes best in te zetten om tot een antwoord te komen op de onderzoeksvragen. Bij het verwerken en interpreteren van onderzoeksresultaten ondersteunt het model om te komen tot een integratief beeld.
  • Door het hanteren van het Prodia-model krijgt het CLB-team in de integratie- en aanbevelingsfase een duidelijk zicht op relevante beïnvloedende factoren binnen het integratief beeld: welke hypothesen worden aanvaard, verworpen of aangehouden? Welke beïnvloedende factoren binnen de ICF-clustering zijn veranderbaar? Op deze manier kan het CLB-team op een kwaliteitsvolle manier doelen en bijhorende onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften formuleren.
  • Een kwaliteitsvol advies heeft maar zin als de leerling, zijn ouders en schoolteam zich in het advies kunnen vinden. Door het Prodia-model en de bijhorende visualisatie te hanteren tijdens de adviesfase, laat de CLB-medewerker hen actief participeren. Tijdens het adviesgesprek is het een middel om te belichten welke weg de leerling reeds heeft afgelegd, om inzicht te bieden, om perspectief te geven, de positieve factoren te benadrukken en in samenspraak aanbevelingen voor leerling, ouders, school en partners te formuleren.
 

 

Video: 

 

 

Links:
Algemeen
Tekst Prodia-model (conceptversie)
Fase 2: Toepassing Prodia-model binnen HGD
Afbeelding Prodia-model (pdf): wordt verwacht
Afbeelding Prodia-model (png)

Tip: druk het model af op A3-formaat om te gebruiken tijdens overlegmomenten en zet de PNG-versie op je bureaublad als kapstok voor jezelf.

Algemeen Diagnostisch Protocol 
Onderzoeksfase: Zie bijlage Gespreksvoering binnen leerlingenbegeleiding, bijlage Observeren, bijlage Klinisch kinderneurologisch onderzoek en overzichten diagnostisch materiaal.

Tip: bekijk voor onderdelen thuis- en leefcontext en schoolcontext de onderdelen 'Context' (Overzicht diagnostisch materiaal Cognitief Zwak Functioneren) en 'Kenmerken van school, leeftijdsgenoten en gezin' (Overzicht diagnostisch materiaal Cognitief Sterk Functioneren).

Bouwsteen: leerling en zijn functioneren
Kennisclip CHC
Kennisclip Mindset
 

Bouwsteen: thuis- en leefcontext
Checklist onderwijsondersteunend gedrag (Noëlle Pameijer)

Bouwsteen: schoolcontext
Checklist leerkrachtvaardigheden (Noëlle Pameijer)

Doelen
Kwaliteit van leven bij personen met een verstandelijke beperking

Macroniveau en chronosysteem
Factoren van achterstelling binnen het onderwijs